Các ấn bản

Ngày

VSQI PHÁT HÀNH CÁC ẤN PHẨM TIÊU CHUẨN

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam có chức năng xuất bản, in và phát hành các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), các tài liệu có liên quan và tài liệu khác theo quy định của pháp luật.

 

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Xuất bản Phát hành

Điện thoại: 04.3756 4269

Email: info@vsqi.gov.vn