Đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

Ngày

VSQI tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo quy định và theo yêu cầu của khách hàng:

 

1. Mục đích của khóa đào tạo:

-    Hiểu rõ các yêu cầu về mặt quản lý cũng như yêu cầu kỹ thuật của ISO/IEC 17065 và hiểu đượcphạm vi và lĩnh vực có thể áp dụng.

-     Cách lập kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện đánh giá và lập báo cáo đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 và ISO 19011, bao gồm khả năng thu thập, phân tích và củng cố bằng chứng khách quan để đưa ra các phát hiện đánh giá thích hợp.

-      Học viên đạt yêu cầu khóa học có thể trở thành chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của ISO 19011.

 

2. Chứng chỉ: 

Sau khóa đào tạo học viên được cấp chứng chỉ đã tham gia/hoàn thành khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/chuyên gia đánh giá trưởng đoàn chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065

 

Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ:

Phòng Dịch vụ Khoa học Công nghệ

Điện thoại: 024.37917 510

Email: info@vsqi.gov.vn