Giới thiệu - Đào tạo

Ngày

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO DO VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

 

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ về tiêu chuẩn hoá, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, mã số mã vạch và giải thưởng chất lượng quốc gia. Tham gia đào tạo đại học và sau đại học liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, mã số mã vạch và giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định của pháp luật.