In bài viết: Công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 12 tháng năm 2020
On 20/01/2021

Công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 và thực hiện dự toán thu chi ngân sách 12 tháng năm 2020

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-nha-nam-2019-va-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach-12-thang-nam-2020-a327