In bài viết: Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN ISO 22000:2018 và Dự thảo Quy phạm thực hành chế biến nước mắm
On 13/08/2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN ISO 22000:2018 và Dự thảo Quy phạm thực hành chế biến nước mắm

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/lay-y-kien-gop-y-du-thao-tcvn-iso-22000-2018-va-du-thao-quy-pham-thuc-hanh-che-bien-nuoc-mam-a201