In bài viết: Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2016): “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”
On 25/06/2016

Ngày Môi trường Thế giới (5/6/2016): “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/ngay-moi-truong-the-gioi-5-6-2016-%E2%80%9Ctieng-goi-thien-nhien-va-hanh-dong-cua-chung-ta%E2%80%9D-a62