In bài viết: Tiêu chuẩn quốc tế ISO mới về báo cáo vốn nhân lực
On 25/01/2019

Tiêu chuẩn quốc tế ISO mới về báo cáo vốn nhân lực

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/tieu-chuan-quoc-te-iso-moi-ve-bao-cao-von-nhan-luc-a210