Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Nhiệm vụ của Ban kỹ thuật

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Các yêu cầu cụ thể đối với từng thành viên trong Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia như sau:

Yêu cầu đối với các Thành viên Ban kỹ ...

Nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật

Nhiệm kỳ hoạt động của thành viên Ban Kỹ thuật, Tiểu ban kỹ thuật là ba năm.

Nhiệm kỳ của Ban kỹ thuật