Giới thiệu

Ngày

VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM (VSQI)

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam là Tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, mã số mã vạch và giải thưởng chất lượng quốc gia.

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Standards and Quality Institute (viết tắt là VSQI).