Hệ thống quản lý

Ngày

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ sau:

 

  • Đào tạo nghiệp vụ về hoạt động Tiêu chuẩn hóa
  • Đào tạo kỹ năng và năng lực cho thành viên Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
  • Đào tạo nghiệp vụ xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tại doanh nghiệp
  • Đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm
  • Đào tạo hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27001, ISO 50001, ISO 31000, ISO 26000, ISO/IEC 17025 ...
  • Đào tạo áp dụng Mã số mã vạch
  • Đào tạo nghiệp vụ về Giải thưởng chất lượng quốc gia