Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn

Ngày

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN

 

 

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ là đề xuất, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn quốc tế; quy hoạch, kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN).

 

Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2016 (Tải file kế hoạch).

 

Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2017 (Tải file kế hoạch).

 

Xin liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ về kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn:

Phòng Tổng hợp Kế hoạch

Điện thoại: 04.38361 464

Email:  info@vsqi.gov.vn / thkh2009@gmail.com