Lấy ý kiến góp ý 04 Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Nông nghiệp hữu cơ

Ngày

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam gửi lấy ý kiến rộng rãi 04 dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Nông nghiệp hữu cơ.

 

Theo kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2017, Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đã xây dựng 04 dự thảo TCVN về nông nghiệp hữu cơ:

 

1) DT TCVN 11041-1, Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ (soát xét TCVN 11041:2015)

2) DT TCVN 11041-2, Trồng trọt hữu cơ (xây dựng mới)

3) DT TCVN 11041-3,  Chăn nuôi hữu cơ (xây dựng mới)

4) DT TCVN 11041-4, Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá, chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ (xây dựng mới)

 

Tải file công văn góp ý cho các Dự thảo TCVN tại đây.

 

Mục tiêu đặt ra đối với việc xây dựng các TCVN về nông nghiệp hữu cơ là hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, với các tiêu chuẩn, quy định của một số quốc gia tiên tiến đồng thời phải phù hợp với thực tế tại Việt Nam; nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất hữu cơ nói riêng, góp phần tăng giá trị sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm, thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường quốc tế, phù hợp với mục tiêu của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

 

Ý kiến góp ý cho các dự thảo TCVN trên xin gửi trước ngày 15/10/2017 về địa chỉ sau:   

Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng 4

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam,

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3756.4605        Email: tc4tcvn@yahoo.com