Quy định kỹ thuật mới dành cho chuyên gia đánh giá ISO 45001

Ngày

Nối tiếp ngay sau Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, một quy định kỹ thuật mới đã được xây dựng để đảm bảo các chuyên gia đánh giá đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn.

 

ISO 45001, Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, đã lập nên lịch sử tiêu chuẩn hóa khi được xuất bản vào tháng 3 năm 2018. Hiện tại, một Quy định kỹ thuật mới bổ sung - ISO/IEC TS 17021-10 - vừa được công bố, trong đó xác định các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết của những tổ chức đánh giá đã áp dụng tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn ISO 45001.

 

ISO/IEC TS 17021-10, Đánh giá sự phù hợp - Các yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 10: Các năng lực yêu cầu về đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nhằm đảm bảo một cách tiếp cận hài hòa cho việc công nhận các chứng nhận theo ISO 45001.

 

Quy định kỹ thuật mới nhằm vào đánh giá viên, hoặc những người đưa ra quyết định chứng nhận liên quan đến ISO 45001, và cuối cùng sẽ phục vụ các cơ quan chứng nhận, công nhận và quản lý bằng cách xác nhận rằng các quyết định đánh giá và chứng nhận liên quan đến ISO 45001 đã được đưa ra bởi những người có năng lực thực hiện.

 

Theo các chuyên gia chịu trách nhiệm xây dựng ISO/IEC TS 17021-10, ISO 45001 bao gồm các yêu cầu đòi hỏi những kỹ năng cụ thể liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để đảm bảo hiệu quả đánh giá, ví dụ như những vấn đề về thuật ngữ, nguyên tắc, khái niệm, công cụ và kỹ thuật. Vì vậy, cần có tài liệu đánh giá sự phù hợp riêng biệt như ISO/IEC TS 17021-10 đảm bảo cho chuyên gia đánh giá có những kỹ năng phù hợp để thực hiện tốt công việc.

 

(Nguồn ISO)