Tiêu chuẩn mới

Khuôn khổ hành động vì khí hậu

Ngày
Khuôn khổ hành động vì khí hậu

Khí nhà kính (GHG) được xác định là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu và quản lý chúng là điều cốt yếu để giúp chúng ta thích ứng với những hậu quả của biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp

ISO 31000 ISO 31000

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỦI RO

ISO 22000 ISO 22000

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

ISO 50001 ISO 50001

HỆ THỐNG QUẢN L‎Ý NĂNG LƯỢNG ISO 50001