Hoạt động của Daikin trong nỗ lực đóng góp cho bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh

On