Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và DAIKIN Air conditioning Việt Nam

On