In bài viết: Công khai dự toán Ngân sách Nhà nước đợt 2 năm 2020
On 22/07/2020

Công khai dự toán Ngân sách Nhà nước đợt 2 năm 2020

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/cong-khai-du-toan-ngan-sach-nha-nuoc-dot-2-nam-2020-a285