In bài viết: Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Găng tay cao su Latex có hàm lượng protein thấp sử dụng một lần dùng trong y tế - Quy định kỹ thuật
On 04/05/2021

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Găng tay cao su Latex có hàm lượng protein thấp sử dụng một lần dùng trong y tế - Quy định kỹ thuật

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/lay-y-kien-gop-y-du-thao-tcvn-ve-gang-tay-cao-su-latex-co-ham-luong-protein-thap-su-dung-mot-lan-dung-trong-y-te-quy-dinh-ky-thuat-a336