In bài viết: Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về truy xuất nguồn gốc rau quả tươi và Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hệ thống TXNG
On 19/11/2019

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về truy xuất nguồn gốc rau quả tươi và Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận hệ thống TXNG

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/lay-y-kien-gop-y-du-thao-tcvn-ve-truy-xuat-nguon-goc-rau-qua-tuoi-va-yeu-cau-doi-voi-to-chuc-chung-nhan-he-thong-txng-a247