In bài viết: Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về truy xuất nguồn gốc thực phẩm
On 04/09/2020

Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/lay-y-kien-gop-y-du-thao-tcvn-ve-truy-xuat-nguon-goc-thuc-pham-a297