In bài viết: Ngày Thành phố Thế giới - Thay đổi thế giới nhờ tiêu chuẩn
On 01/11/2019

Ngày Thành phố Thế giới - Thay đổi thế giới nhờ tiêu chuẩn

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/ngay-thanh-pho-the-gioi-thay-doi-the-gioi-nho-tieu-chuan-a244