In bài viết: Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10: ‘Tôn vinh cá nhân, tổ chức làm công tác tiêu chuẩn hóa’
On 15/10/2020

Ngày Tiêu chuẩn thế giới 14/10: ‘Tôn vinh cá nhân, tổ chức làm công tác tiêu chuẩn hóa’

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/ngay-tieu-chuan-the-gioi-14-10-%E2%80%98ton-vinh-ca-nhan-to-chuc-lam-cong-tac-tieu-chuan-hoa%E2%80%99-a308