In bài viết: Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
On 25/05/2018

Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-a194