In bài viết: Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/207/NĐ-CP quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
On 25/05/2018

Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/207/NĐ-CP quy định chi tiết Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Link nội dung: http://vsqi.gov.vn/en/nghi-dinh-78-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-127-207-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-tieu-chuan-va-quy-chuan-ky-thuat-a193